Promocja książki Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej – Piyknie Pytome

Udostępnij!

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu i Burmistrz Miasta Nowego Targu, serdecznie zapraszają na promocję książki pt. Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej pod redakcją naukową Roberta Kowalskiego

Spotkanie z redaktorem oraz autorami odbędzie 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu

Publikacja wydana przy wsparciu finansowym:
Burmistrza Miasta Nowego Targu
Wójta Gminy Jabłonka
Polskiego Towarzystwa Historycznego

Partner wydania:
Narodowe Archiwum Cyfrowe

* * *

Prezentowana książka jest kolejną, 23-cia publikacją naukową wydaną nakładem nowotarskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Monografia zatytułowana „Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej”, została przygotowana pod redakcją Roberta Kowalskiego, historyka i kierownika Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu. Jest ona plonem ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji naukowej jaka odbyła się w nowotarskim ratuszu pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Węgier i Słowacji.

Na blisko 500-set stronach opublikowano 26 bogato ilustrowanych artykułów polskich, słowackich, ukraińskich i węgierskich badaczek i badaczy. Książkę recenzowali cenieni w środowisku naukowym specjaliści z Polski i Słowacji: dr hab. Krzysztof Żarna prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) oraz PhDr. Róbert Arpáš, PhD. (Katedra histórie FF UKF v Nitre). W jednej z recenzji czytamy: „Przedłożone do recenzji opracowanie pod redakcją Roberta Kowalskiego jest niezwykle wartościową pozycją dla badaczy dziejów Europy Środkowej i to zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Na tę obszerną książkę składają się teksty 26 autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, charakter interdyscyplinarny jest niewątpliwym jej walorem. Może ona zainteresować archeologów, historyków i politologów. Publikacja opisuje nie tylko wydarzenia polityczne, ale również zmiany zachodzące w obszarze sztuki, religii, kultury i kwestiach społecznych. Dzięki tej książce Czytelnik może zrozumieć przemiany zachodzące w Europie Środkowej na przestrzeni wieków. Może to być szczególnie istotne w kontekście dyskusji nad kształtem polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy tom może stać się przyczynkiem do analizy determinantów współpracy bilateralnej i multilateralnej państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Recenzowana książka ma istotne walory naukowe i w pełni zasługuje na wydanie, będąc tekstem potrzebnym, który musi się spotkać z dużym zainteresowaniem potencjalnych odbiorców. Dodatkowym walorem recenzowanej książki jest fakt, że autorzy tekstów reprezentują nie tylko polskie ośrodki naukowe, ale również występują pod zagraniczną afiliacją, co niewątpliwie wpływa na jej wartość.’

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I – OD WIEKÓW ŚREDNICH DO XVII W.
·Paweł Kocańda, Geneza powstania pierwszych zamków na pograniczu polsko-węgierskim (w rejonie doliny Dunajca) w świetle aktualnych badań archeologicznych i historycznych
·Miloš Marek, Poľskí hostia v mestách na Slovensku v stredoveku
·Marek Wasilewicz, Kamień milowy w kreowaniu koligacji polsko-węgierskich. Pokłosie polityki Kazimierza Wielkiego
·Agnieszka Mrozińska, O przyjaźni polsko-węgierskiej domu Jagiellońskiego (w oparciu o polskie kroniki)
·Tibor Dohnanec, Účasť Jána III. Sobieskeho v oslobodzovacej vojne proti osmanskej ríši
·Monika Bizoňová, Spišský záloh a stav katolicizmu v Provincii XIII spišských miest v 17. a 18. storočí

CZĘŚĆ II – OKRES OD XVIII WIEKU DO 1914 ROKU
·Bronisław Chowaniec-Lejczyk, Pierwszy rozbiór Polski w relacji profesora Sebastiana Kustrzyckiego z gimnazjum pijarskiego w Podolińcu
·Maria Kazimiera Staniszewska, Submissa Replica ad Puncta… Pawła Tiszty oraz wstępne uwagi o jej znaczeniu dla badań nad religijnością i dziedzictwem artystycznym osiemnastowiecznego Spisza
·Vladimír Olejník, Historiografia v službách politiky – účasť Jána Bárdossyho v Uhorsko-poľskej hraničnej komisii v 90. rokoch 18. storočia
·Tamás Barta, Węgierskie plany Konfederacji Naddunajskiej w XIX i XX wieku
·Peter Žarnovský, Hrad Ľubovňa vo víre uhorsko-poľských dejín

CZĘŚĆ III – DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
·Łukasz Wiater, Stosunki Polski z południowymi sąsiadami w publicystyce ks. Ferdynanda Machaya okresu międzywojennego
·Robert Kowalski, Relacje polsko-słowackie w świetle korespondencji dr. Františka Hrušovskiego i prof. Władysława Semkowicza z lat 1923–1938
·Martin Garek, Česko-slovensko-poľské snahy o federáciu v rokoch 1938–1945

CZĘŚĆ IV – ZA ŻELAZNĄ KURTYNĄ 1945–1989
·Juraj Jankech, ČSR a Poľsko – turbulentné susedstvo na pozadí problematiky židovských preživších v období migračne náročných povojnových rokov 1945–1948
·Aleksandra Sylburska, Udział polskiej delegacji w pracach nad Traktatem Pokojowym z Węgrami na konferencji pokojowej w Paryżu w 1946 r.
·Oksana Goncharuk, Działalność stowarzyszeń katolickich w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech w okresie stalinizacji (1948–1956)
·Paweł Michniak, Polsko-czechosłowacki układ o przyjaźni i współpracy z dnia 10 III 1947 r.
·Marek Barton, Władze Polski i Polacy wobec Praskiej Wiosny. Wybrane zagadnienia
·Kinga Alicja Kowalik, Marcin Kluzik, Wspólne inicjatywy działaczy opozycji antykomunistycznej z Polski, Czechosłowacji i Węgier zalążkiem przyszłej sformalizowanej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej

CZĘŚĆ V – W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
·Maria Janus, Kontakty teatralne Polski, Czech i Słowacji. Teatr lalek
·Anna Krzemińska, Wyszehradzka Grupa Archiwów V4 – powstanie i działalność
·Paulina Anna Mielnik, Współpraca miast partnerskich: Połańca i Starej Lubowni
·Luciána Hoptová, Ivo Hopta, Zahraničná politika ČSFR v rokoch 1990–1992
·Anna Pachowicz, Razem czy osobno? O początkach współpracy polsko-czesko-słowacko-węgierskiej w ramach Grupy Wyszehradzkiej (1990–2004)
·Łukasz Lewkowicz, Grupa Wyszehradzka w latach 1991–2016. Próba bilansu z perspektywy politologicznej

KRONIKA
·Robert Kowalski, Wystawa, wykłady i dyskusje – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej” w Nowym Targu

Noty o autorach
Wykaz skrótów
Wykaz skrótów do ilustracji
Wybrane źródła i literatura