Zaproszenie na XV Walny Zjazd Związku Polskiego Spisza

Udostępnij!

Na mocy uchwały Zarządu Głównego Związku Polskiego Spisza uprzejmie zapraszamy na XV Walny Zjazd, który odbędzie się w dniu 3 czerwca (sobota) 2017 roku, w Niedzicy – sala GOK (Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy), Ul. 3 Maja 16, o godz. 16,00 – zaś w drugim terminie o godz. 16,15 kiedy to Zjazd będzie obradował skutecznie i podejmował uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

Planowany porządek Zjazdu:

1. Rejestracja uczestników Walnego Zjazdu ZPS.

2. Otwarcie Walnego Zjazdu ZPS i przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz statutowych komisji Zjazdu.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zjazdu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie protokołu z XIV Zjazdu ZPS we Frydmanie (12.06.2016 r.)

6. Sprawozdanie Zarządu Głównego ZPS z działalności, w tym sprawozdanie finansowe.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZPS.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami – wystąpienia zaproszonych gości.

9. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania i udzielenie zarządowi ZPS absolutorium,

10. Rozpatrzenie zmiany statutu i przyjęcie uchwały o podjęciu działalności gospodarczej (uchwały z wyjaśnieniem przesłane zostaną na wskazany adres drogą elektroniczną – piszcie na naspiszu@interia.pl
11. Wybory organów statutowych: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję.

12. Ocena dotychczasowych działań, możliwości kadrowych i finansowych – korekta programu działania ZPS na najbliższe 2 lata, w tym programu wydawniczego.

13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad – spotkanie przy watrze.

o./ Jan Budz- Prezes Związku Polskiego Spisza