Cz.3

Udostępnij!

 • 1527/1528 – misja polskiego magnata i wojewody sieradzkiego, zarazem dyplomaty w służbie Zapolyi Hieronima Łaskiego do Konstantynopola, zawarcie sojuszu Zapolyi z Turcją
 • 1528 – w nagrodę za zasługi otrzymuje Hieronim Łaski godność żupana spiskiego oraz nadanie zamku spiskiego, zamku w  Kieżmarku i klucza niedzickiego
 • 1538 – pokój w Wielkim Waradynie -podział Węgier między Zapolyę i Ferdynanda
 • 1541 – Turcy zajmują środkową część Węgier z  Budą i  wymuszają nowy podział królestwa
 • 1569 – miasta luterańskie Spiszaą przyjmują wspólne wyznanie wiary, tzw. Confessio Scepusiana
 • 1576 – tron cesarski obejmuje Rudolf 11, zwolennik wojującej kontrreformacji
 • 1583 – rodzina Thokoly wchodzi w posiadanie zamku w Kieżmarku
 • 1589 – syn Hieronima Łaskiego, Olbracht, sprzedaje klucz niedzicki Janowi Horvathowi z Palocsy
 • 1606 – pokój wiedeński, gwarantujący protestantom równouprawnienie, nie przestrzegany
 • 1619 – 1637 – panowanie Ferdynanda II Habsburga
 • 1619 – 1622 – powstanie antyhabsburskie pod wodzą Gabora Bethlena
 • 1638 – Spiski Hrad oraz dziedziczne żupaństwo spiskie przechodzi po wymarciu Thurzonów na ród Csáky, który posiadał te dobra aż do 1945 r.
 • 1642 – Stanisław Lubomirski tworzy słynne kolegium pijarów w  Podolińcu
 • 1646 – unia kościoła prawosławnego z  rzymskokatolickim zawarta w Użgorodzie
 • 1649 – Horvathowie z Palocsy przechodzą na katolicyzm
 • 1657 – 1705 – panowanie Leopolda I
 • 1678 – powstanie antyhabsburskie pod wodzą urodzonego w Kieżmarku Emeryka Thókólyego
 • 1681- sejm w Sopron – gwarancja swobody wyznania i pokoju religijnego, pozostają na papierze
 • 1682 – wojna odnawia się – Thókóly oddaje się pod opiekę Turkom, zyskując tytuł króla węgierskiego
 • 1700 – wizytacja prepozyta spiskiego Jana Zsigraya w dekanacie Spiska Stara Wieś prepozyt stwierdza, że wszyscy mieszkańcy dekanatu są Polakami
 • 1703 – 1711 – antyhabsburskie powstanie Franciszka Rakoczego, zakończone klęską i pokojem w Szatmar
 • 1740 – 1780 – panowanie Marii Teresy
 • 1769 – wojska austriackie zajmują polskie starostwa: spiskie, czorsztyńskie i  nowotarskie pod pozorem ustanowienia kordonu sanitarnego przed zarazą
 • 1771 – erekcja greckokatolickiej diecezji mukaczewskiej, obejmującej m. in. Spisz
 • 1772 – pierwszy rozbiór Polski zastaw spiski wraca do korony węgierskiej – uroczyście zastaw przejął żupan spiski Jan Csáky
 • 1776 – ustanowienie biskupstwa spiskiego z  siedzibą w  Spiskiej Kapitule (bulla Piusa VI z 13 III), w ramach archidiecezji Ostrzyhomskiej
 • 1804 – biskupstwo spiskie bullą Papieża Piusa VI zostaje wyłączone z archidiecezji ostrzyhomskiej i włączone do nowoutworzonej archidiecezji w Egerze
 • 1914 – 1918 – I wojna światowa
 • 18 X 1918 – w Waszyngtonie proklamowane zostaje powstanie Czechosłowacji
 • XI 1918 – VII 1920 – konflikt polsko-czechosłowacki Śląsk Zaolziański, Ziemię Czadecką, o Spisz i Orawę
 • 1918 – reaktywacja Słowackiej Partii Ludowej, pod kierunkiem ks. Andrzeja Hlinki, która staje się wiodącą siłą polityczną na Słowacji

Źródło/ Spisz kraina wielu kulur

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz